Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Документи

 Проекти и Национални Програми може да видите--> ТУК

 Програма за превенция на ранното напускане на училище може да видите-->ТУК

План за интеграция на деца от етнически малцинства може да видите-->ТУК

Етичен кодекс на общността може да видите-->ТУК

Вътрешни правила за превенция, наблюдения, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане последващи мерки при прилагане на етичния кодекс може да видите-->ТУК

 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи може да видите-->ТУК

Доклад-анализ за проведените дейности и постигнатите резултати в ДГ" Слънце" през учебната 2018/2019год. може да видите-->ТУК

Тест за учители в ДГ може да видите-->ТУК

Предложение за доставка на продуктите може да видите-->ТУК

Обявление за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и схема" Училищно мляко " може да видите-->ТУК

Двугодишен план за изпълнение на стратегията 2018/2010 може да видите-->ТУК

Стратегия можете да видите-->ТУК