Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Документи

Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година може да видите-->ТУК

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година може да видите-->ТУК

Прием на децата в ДГ " Слънце"-класиране и критерии може да видите-->ТУК

Заявление за прием в ДГ може да видите-->ТУК

Декларация Информирано съгласие може да видите-->ТУК

Полезна информация за родителите може да видите-->ТУК

План среда може да видите-->ТУК 

План за движението може да видите-->ТУК

Проекти и Национални Програми може да видите-->ТУК

Мерки за организиране на дейностите в детската градина след възстановяване на приема на децата може да видите-->ТУК

График вземани и приемане може да видите-->ТУК

Целева помощ за семействата на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка може да видите-->ТУК

Вътрешни правила може да видите -->ТУК

Етичен кодекс на общността може да видите-->ТУК

Вътрешни правила за превенция, наблюдения, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане последващи мерки при прилагане на етичния кодекс може да видите-->ТУК

 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи може да видите-->ТУК

 Тест за учители в ДГ може да видите-->ТУК

Предложение за доставка на продуктите може да видите-->ТУК

Обявление за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и схема" Училищно мляко " може да видите-->ТУК

 

Прикачени документи

Бюджет на детска градина Слънце за 2022г
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали ДГ " Слънце ", Габрово, учебна 2021/2022 година.
Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ"Слънце" гр. Габрово учебна 2021-2022г.
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали ДГ " Слънце ", Габрово, учебна 2021/2022 година.
Програма за превенция на ранното напускане на училище, учебна 2021/2022 година
Правилник за дейността на ДГ " Слънце ", учебна 2021/2022 година
Годишен план за дейността на детска градина " Слънце" за учебната 2021/2022 г.
Стратегия за развитие на ДГ " Слънце ", гр.Габрово период 2020/2024 година
График за организация на деня в детска градина " Слънце " гр. Габрово за учебната 2020/2021
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в детска градина " Слънце " учебна 2020/2021
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на детска градина " Слънце "-Габрово 2020/2024 г.