Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Документи

График вземани и приемане може да видите-->ТУК

Информация за родители може да видите-->ТУК

Вътрешни правила може да видите-->ТУК

План за движение може да видите-->ТУК

План среда може да видите-->ТУК

Полезна информация може да видите-->ТУК

Декларация Информационно съгласие може да видите-->ТУК

График за получаване на удостоверения на ПГ може да видите-->ТУК

Заявление за прием в ДГ " Слънце " може да видите-->ТУК

Прием на децата в ДГ " Слънце " - класиране и критерии може да видите-->ТУК

 Проекти и Национални Програми може да видите--> ТУК

 Програма за превенция на ранното напускане на училище може да видите-->ТУК

План за интеграция на деца от етнически малцинства може да видите-->ТУК

Етичен кодекс на общността може да видите-->ТУК

Вътрешни правила за превенция, наблюдения, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане последващи мерки при прилагане на етичния кодекс може да видите-->ТУК

 Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи може да видите-->ТУК

Доклад-анализ за проведените дейности и постигнатите резултати в ДГ" Слънце" през учебната 2018/2019год. може да видите-->ТУК

Тест за учители в ДГ може да видите-->ТУК

Предложение за доставка на продуктите може да видите-->ТУК

Обявление за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и схема" Училищно мляко " може да видите-->ТУК

Двугодишен план за изпълнение на стратегията 2018/2010 може да видите-->ТУК

Стратегия можете да видите-->ТУК