Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Материална база

За целите на дейността си ДГ " Слънце " разполага с две бази, с добре изградена и поддържана материално - техническа база. Отгорорност за опазването на материалната база носят всички работещи в ДГ, както и всички участници в учебно - възпитателният процес - родители, външни преподаватели, доставчици на услуги и материали. База 2 е единствената пасивна сграда в страната, получила сертификат от института в Дармщат, Германия. Пасивната сграда е утвърдена като международно признат метод за енергийно ефективна архитектура, която предлага решения за устойчиво използване на природните ресурси.Качественият проект и точното изпълнение, заедно с висококачествените прозорци, високото равнище на изолацията и вентилацията с рекуперация на топлината са ключовите елементи, които отличават стройтелството на пасивната сграда. В помещенията на ДГ " Слънце " има подово лъчисто отопление. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат " въздух - вода ".

Базата разполага със :

- 7 просторни светли спални и занимални, отделни санитарни помещения;

- оборудван физкултурен салон;

- стая за допълнителни педагогически услуги;

- кабинет с интерактивна дъска и таблети за децата, оборудван по проект " Интерактивна детска градина " ;

- създадена ИКТ среда - модерни ИКТ средства, подпомагащи педагогическия процес - 1 преносима и 1 стационарна мултимедия, компютри, принтери, копирна машина, телевизори и DVD, озвучителни уредби;

- баня;

- стая за почивка;

- съблекалня за персонала;

- архив;

- методически кабинети;

- кабинет за обучаеми със СОП;

- две учителски стаи;

- вентилационна система в новият корпус;

- в новият корпус са спазени изискванията за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания - асансьор, рампа, санитарни помещения;

- просторни и светли коридори;

- достатъчен библиотечен фонд - педагогичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали;

- изграден е главен вход към двете сгради на детската градина, които дават облика на образователната институция;

- кабинети за директор, касиер, домакин и счетоводител;

- лекарски кабинет и изолатор;

- обособен кухненски блок с всички необходими съоражения за работа;

- седем обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, съблекални, офиси, родителски кътове.