Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Мисия и визия

Визията на ДГ " Слънце " е да отразява промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес в две групи:

Първа група - очертаващи смисъла на процеса

Втора група - показваща развитието на самия процес

В този смисъл визията на образователната институция да бъде:

- място, където обучаемия се чувства щастлив, зашитен, разбиран и подкрепян;

- предпочитана среда, където на обучаемите се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно - физическо развитие;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

 

Мисията на ДГ " Слънце " е:

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

да положи основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото.

Мисията на детската градина е да запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.