Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Вътрешни правила

Вътрешни правила:

ДГ " Слънце " работи на 5 дневна работна седмица. Работното време на детското заведение е от 6.30 до 19.00 часа. Прием на дете след 8.30 ч. се допуска по уважителни причини и след предварително уведомяване от страна  на родителите от предходния ден. Ако за отсъствие на дете, родителят не е уведомил учителите предварително или до 8.30 ч. в деня на отсъствието, на детето се води присъствие, от следващия ден се води отсъствие. при предаването на децата от родителите, по време на сутрешния прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от учителя на групата или медицинска сестра. В детската група не се допускат болни и недоизлекувани деца. В детската градина не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог. В края на деня децата се предават лично на родителите. Детето може да бъде предадено на друг член на семейството или близък, само след като родителите предварително са уведомили за това.