Facebook
ДГ Слънце
Детска градина в град Габрово

Задължения на родителите

 Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование;

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина ,успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата;

3. да спазват правилника за дейността на ДГ”Слънце”и да съдействат за спазването му от страна на детето;

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5. да участват в родителските срещи;

6. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

7. да оказват помощ и съдействие при обучението и възпитанието на децата и създават необходимите условия за това;

8. да изграждат добри здравно-хигиенни и културни навици у децата, като не допускат посещения на детето в недобро здравословно и хигиенно състояние;

9. да подбират и контролират телевизионните предавания, които гледат децата;

10. да водят децата на време в ДГ и ги предават на учител или помощник-възпитател;

11. да уведомяват писмено, когато друг, освен тях, ще придружава детето до ДГ или обратно до в къщи;

12. да не допускат децата да носят в къщи чужди или на групата играчки;

13. да не допускат децата да носят в ДГ скъпи играчки и ценни предмети – ДГ не носи отговорност за тях;

14. да представят медицинска бележка от личен лекар, когато детето е отсъствало поради заболяване;

15. Да уведомяват медицинската сестра и ръководството за здравословни проблеми на детето и предоставят медицински документи, отразяващи реалното такова;  

16.В І и ІІ група по желание подсигуряват на децата си учебни помагала;

18. Родителите са длъжни да проявяват уважение към учителите и персонала на детскато заведение.

Родителите спазват изискванията и сроковете по изплащането на месечните такси. При не плащане на дължимите такси в предвидения срок, детето се отписва от ДГ. Родителите, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева. Не се разрешава на родителите да публикуват в социалната мрежа снимки на деца от мероприятия в ДГ " Слънце " освен, ако няма декларирано съгласие.